Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016


And keep your money, I’ve got my own.

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz
9416 91fe 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viainerte inerte
7259 5a1b
Reposted fromcukiernica cukiernica viaiblameyou iblameyou
4456 4ae1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoolong toolong

September 13 2016

5880 1673
Reposted frommarzyciel marzyciel viapiglet piglet
9213 b6dc
Reposted fromEkran Ekran viamymindneversleeps mymindneversleeps
8540 4de7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
0859 0585 500
Reposted fromvs vs viainerte inerte
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viatoolong toolong
1256 d606
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viatoolong toolong

Widziałam, że jesteś idealny i Cie pokochałam. Później zobaczyłam, że wcale nie jesteś idealny i pokochałam Cię jeszcze bardziej.


— Angelita Lim
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viatoolong toolong
Reposted fromheima heima viatoolong toolong
7752 58fc 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatoolong toolong
(…) tam gdzie nie musisz, nie pokazuj swojej bezradności.
— ks. Jan Kaczkowski – "Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoolong toolong
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, to i tak to zrobi, nieważne jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie vialugola lugola
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Niepełni, Paweł Pollak
Reposted fromdianthuss dianthuss vialugola lugola

September 05 2016

6017 e904
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoolong toolong
8545 e240
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl