Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viasouxie souxie

July 08 2018

9519 86c3 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viainerte inerte
Reposted fromdreamadream dreamadream viainerte inerte
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viainerte inerte
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawrocka nawrocka

April 25 2018

0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viasouxie souxie

January 04 2018

0234 68ff 500

November 21 2017

November 08 2017

Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaiblameyou iblameyou

November 06 2017

4460 4e1d 500
Reposted fromsarazation sarazation viaiblameyou iblameyou
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viaiblameyou iblameyou
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
8582 804a
Reposted fromsarazation sarazation viamieszu mieszu

October 17 2017

5688 07b5 500
8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viaszarakoszula szarakoszula

October 10 2017

If a writer falls in love with you, you can never die.

(via suspend)

This quote is one of my ultimate favorite quotes in the history of ever. (via bthnyy)

(via beautyofpale)

Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl