Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

3664 783f
Reposted fromcaraseen caraseen vialostindreams lostindreams
1807 c8f8 500
Reposted frompilbobaggins pilbobaggins vialugola lugola

October 18 2016

1782 8caf 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
Masz rację, że los pilnuje nas wszystkich, żeby nam nie było za dobrze, ale przecież myśmy nie mieli takiego nadzwyczajnego życia i należy nam się cały zapas szczęścia, więc może moglibyśmy dostać to wszystko hurtem, akurat teraz?
— Agnieszka do Jeremiego, "listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromsercowisko sercowisko vialugola lugola

Owa słabość charakteru czyni go bardziej ludzkim, a ją przepełnia czułością. Któż bowiem kocha doskonałość? Nie, miłość chce się troszczyć, a troska wymaga ludzkich wad, potrzebuje zranień i kruchości. Miłość chce leczyć. Doskonałość nie wymaga leczenia. Doskonałość nie może być kochana, a jedynie wielbiona.

— Åsa Larsson
Reposted fromsinn sinn
grafika hope, movie, and quote
Reposted fromweightless weightless viatwice twice

October 17 2016

7251 af6f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
Reposted fromtfu tfu vianewworldmap newworldmap
Reposted frommuviell muviell viatwice twice
7513 c635 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viatwice twice

October 16 2016

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Reposted fromcallayyy callayyy vianrvc nrvc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl