Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viaszarakoszula szarakoszula

October 10 2017

If a writer falls in love with you, you can never die.

(via suspend)

This quote is one of my ultimate favorite quotes in the history of ever. (via bthnyy)

(via beautyofpale)

Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaiblameyou iblameyou
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viainerte inerte
6254 3803
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszarakoszula szarakoszula
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viaszarakoszula szarakoszula
9109 eada
0405 f795 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vialostindreams lostindreams
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaiblameyou iblameyou
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey viainerte inerte
7737 e56a 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaiblameyou iblameyou
3850 4ff1 500
Reposted frommistyfalcon mistyfalcon viasouxie souxie

September 06 2017

Bo i tu - i tam - za morzem - i wszędzie, Gdzie tylko poszlę przed sobą myśl biedną, Zawsze mi smutno i wszędzie mi jedno; I wszędzie mi źle - i wiem, że źle będzie
— Juliusz Słowacki, "W Szwajcarii"
Reposted fromnervure nervure
1239 94f5 500

fle-e-away:

Skammen, Ingmar Bergman,1968

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
3976 a9ab 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaszarakoszula szarakoszula
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viaszarakoszula szarakoszula

September 03 2017

0843 7a7f 500
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Ulica Unter den Linden w Berlinie | 1890, olej, płótno, 82 × 60 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl